Milieubeleid

Carlo Nobili S.p.A. heeft altijd een voorbeeldrol vervuld in de bescherming van het milieu. Milieubescherming en het onderzoek naar milieuvriendelijke oplossingen bij de ontwikkeling van de bedrijfsactiviteiten spelen dan ook een grote rol.

In het milieubeleidsdocument zijn de leidende beginselen vastgelegd. Dit zijn de verbintenissen waarin het management de intenties van de onderneming uiteenzet om haar milieuprestaties te ondersteunen en te verbeteren. Met het vastgestelde milieubeleid kan de onderneming haar eigen milieudoelstellingen bepalen, de passende maatregelen nemen om de verwachte resultaten van het milieubeheersysteem te bereiken en zichzelf voortdurend verbeteren.

De inzet voor de bescherming van het milieu, als bepalende factor voor de levenskwaliteit en voor een duurzame ontwikkeling, kan worden samengevat in de volgende elementen. Deze passen niet alleen bij de doelstellingen en de context van de onderneming, maar vormen ook een referentiekader van de doelstellingen waaraan de onderneming wil voldoen. De onderneming wil deze doelstellingen verbeteren en verspreiden, zowel intern als door verantwoording af te leggen aan de betrokken partijen:

 • De wil tonen om de behoefte van economische ontwikkeling te combineren met de essentiële waarden en de overtuiging ten aanzien van het milieu, door de verspreiding van een milieucultuur onder het gehele personeel te bevorderen en tegelijkertijd het imago van de onderneming naar de buitenwereld toe te verbeteren
 • De bedrijfsrichtlijnen voor milieubescherming expliciet maken
 • Met belanghebbenden, werknemers, contractanten, klanten, instellingen en burgers de relevante managementbeginselen delen met het oog op voortdurende verbetering
 • Het milieu beschermen en verontreiniging voorkomen door een doeltreffend operationeel en productiebeheer, door middel van een goed milieubeheer
 • De resultaten van milieubeheer communiceren aan belanghebbenden door middel van meting en monitoring van de prestaties
 • Het milieubeheersysteem implementeren, documenteren en onderhouden overeenkomstig de voorschriften van wetsbesluit 152:2006 en ISO 14001:2015

Het milieubeleid is concreet gemaakt in de volgende managementbeginselen:

 • Naleving van bindende milieuwetgeving, referentievoorschriften en bedrijfsprocedures inzake milieubescherming
 • Gebruik van processen en technologieën die effecten op het milieu voorkomen en/of verminderen
 • Beheer van productieactiviteiten op een zodanige wijze dat de rechtstreeks daarmee samenhangende milieueffecten worden verminderd, met bijzondere aandacht voor het beheer van geproduceerd afval en de risico's die verbonden zijn aan het gebruik van verontreinigende stoffen
 • Optimalisering van het energieverbruik en de grondstoffen, waar mogelijk meer gebruik maken van herbruikbare en recycleerbare materialen, bevordering van een afvalbeheer dat gericht is op vermindering en hergebruik daarvan
 • Binnen de onderneming, door middel van een permanente bewustmakingsactie, de mate van bewustwording van werknemers, leveranciers en klanten ten aanzien van de gevolgen van hun activiteiten voor het milieu en de veiligheid verhogen. Dit is een onmisbaar element voor de verbetering van de bedrijfsprestaties
 • Zorgen voor betrokkenheid en deelname van het personeel aan het proces van voortdurende verbetering en preventie op het gebied van milieubescherming; een algemeen besef ontwikkelen dat de verantwoordelijkheid voor de milieubescherming berust bij alle werknemers, elk naar gelang van zijn bekwaamheden

Het milieubeleid is dus gericht op de preventie van alle soorten verontreiniging en vormt de leidraad voor de voortdurende verbetering van de milieuprestaties en van het milieubeheersysteem; het vormt tevens het referentiekader voor de vaststelling en toetsing van milieudoelstellingen.

De Directie verbindt zich ertoe voldoende middelen ter beschikking te stellen om de gestelde doelen te bereiken, wat betreft deskundigheid, uitrusting, informatie, economische en financiële middelen, en de uitvoering en toereikendheid daarvan jaarlijks te verifiëren.

Suno, 26 februari 2021

Alberto Nobili
Directeur

This website use cookies. Read our cookies policy.
More info