Kwaliteitsbeleid

De algemene directie heeft het kwaliteitsbeleid vastgelegd door de doelstellingen en verbintenissen te documenteren ten aanzien van de klanten en de markt. Deze doelstellingen liggen in lijn met de strategieën van de onderneming en zijn bedoeld om het kwaliteitsmanagementsysteem te implementeren, te handhaven en te verbeteren, en daarbij de toepasselijke regels en voorschriften na te leven.

Met dit document wil de directie de richtlijnen vastleggen en verspreiden. De richtlijnen moeten als leidraad dienen voor de handelingen van de mensen die bij de verschillende bedrijfsactiviteiten betrokken zijn, ze inspireren en hun gedrag bijsturen bij het nastreven van de gestelde doelen.

Voor betrokkenheid die gericht is op de verwachtingen van de klant, streeft de onderneming voortdurend naar:

  • De eisen van de klant vaststellen en begrijpen, voldoen aan die eisen en aan de toepasselijke voorschriften, producten ontwikkelen die zijn ontworpen en vervaardigd om aan de behoeften van de klant te voldoen, anticiperen op verwachtingen en oplossingen bieden die toegevoegde waarde creëren
  • Risico's en kansen definiëren en aanpakken die van invloed kunnen zijn op de naleving van producten en diensten, en op het vermogen om de klanttevredenheid te vergroten
  • Blijven focussen op het verhogen van de klantentevredenheid

Om de missie van voortdurende verbetering te vervullen, is de onderneming van plan om:

  • Producten te leveren die voldoen aan de eisen en verwachtingen van de klant, in overeenstemming met de nationale en internationale beste praktijken en met inachtneming van alle toepasselijke wettelijke voorschriften
  • Te zorgen voor de voortdurende verbetering van de bedrijfsefficiëntie en streven naar voortdurende verbetering door de toepassing van UNI EN ISO 9001:2015, waarbij het kwaliteitsbeheersysteem wordt gebruikt en ontwikkeld als instrument om de doelstellingen te bereiken
  • Te focussen op klantentevredenheid door snelle en efficiënte service om een leidende positie op de markt te verwerven
  • Ervoor te zorgen dat het kwaliteitsbeleid wordt gecommuniceerd, begrepen en toegepast binnen het bedrijf en, indien nodig, beschikbaar wordt gesteld aan relevante belanghebbenden
  • De juiste cultuur en methodologieën in de organisatie te verspreiden, zodat alle mensen voortdurend in staat zijn om de beste service aan de klant te verlenen

De onderneming heeft de externe en interne factoren bepaald die relevant zijn voor haar doelstellingen en strategische richtingen en die van invloed kunnen zijn op het vermogen om de resultaten van het kwaliteitsmanagementsysteem te bereiken.

Deze beoordeling is opgenomen in de risico- en kansenanalysematrix, waaruit de kwaliteitsdoelstellingen en het bedrijfsverbeteringsplan voortvloeien.

Bij de omschrijving van de risico's en mogelijkheden werden de aspecten van de continuïteit van de investeringen in machines/installaties bevestigd, om de leidende positie van de onderneming in de sector voor sanitaire kranen te handhaven. Om het beheer en de organisatorische aspecten te verbeteren, is het actualiseringsproces van het huidige beheerssysteem bijna voltooid.

Om de bovengenoemde doelstellingen te verwezenlijken, verbindt de directie zich ertoe voldoende middelen ter beschikking te stellen wat betreft vaardigheden, informatie, economische en financiële middelen, en jaarlijks na te gaan of deze middelen ook daadwerkelijk worden ingezet en toereikend zijn.

Suno, 14 januari 2021

Alberto Nobili
Directeur

This website use cookies. Read our cookies policy.
More info