VERTROUW OP ONS

EUROPESE DEKKING EN UITGEBREIDE GARANTIE

Alle producten van Carlo Nobili S.p.A. Rubinetterie zijn tijdens elke fase van het productieproces onderworpen aan zorgvuldige controles.

Carlo Nobili S.p.A. Rubinetterie geeft garantie op de producten, vanaf de datum van levering van de goederen aan de koper, voor een periode van:

 • 5 jaar voor defecten door smelting, poreusheid of chroomafwerking
 • 2 jaar voor oppervlakteafwerking, reserveonderdelen, afdichtingen, o-ringen en besturingsonderdelen met betrekking tot elektronische kranen
 • 20 jaar voor Nobili Widd® 35- en Nobili Widd® 28-cartouches (sommige modellen)

Deze datum moet worden aangetoond met een geldig aankoopbewijs. Zonder dit bewijs kan het recht op garantie niet worden erkend.

Deze Garantie is in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Tijdsbestekken en uitoefening van de garantie

Carlo Nobili S.p.A. Rubinetterie verzekert de kwaliteit, de afwezigheid van fabricagefouten en de regelmatige werking van haar producten en verbindt zich er derhalve toe elk oorspronkelijk gebrek te verhelpen tijdens de periode die door de huidige garantie wordt gedekt.

De koper is verplicht de producten onmiddellijk na hun aankomst op de overeengekomen plaats van levering te controleren, anders vervalt de garantie.

Indien de koper een gebrek aan kwaliteit en/of een slechte werking van het product vaststelt tijdens de garantieperiode, moet de koper dit binnen 2 maanden na de vaststelling van het gebrek schriftelijk melden aan Carlo Nobili S.p.A. Rubinetterie en/of aan de erkende distributeur/wederverkoper waar het gekocht is, met gedetailleerde vermelding van de betwiste non-conformiteiten en bijgevoegd een document dat de datum van aankoop bewijst.

De retourkosten zijn voor rekening van de klant, behoudens specifiek akkoord tussen de commerciële directie van Carlo Nobili S.p.A. Rubinetterie en de koper.

De afdeling retouren/technische ondersteuning van Carlo Nobili S.p.A. Rubinetterie zal de klacht zo snel mogelijk behandelen.

Als het gebrek wordt vastgesteld, zal Carlo Nobili S.p.A. Rubinetterie het product gratis herstellen of het af fabriek vervangen.

In ieder geval zullen deze interventies niet leiden tot een verlenging van de garantieperiode.

Verval van de garantie

De garantie geldt niet indien zich de volgende gevallen voordoen:

 • installatie- en toepassingsfouten van het product
 • aantasting van de kraan te wijten aan onjuiste installatie
 • aantasting van de verchroomde oppervlakken als gevolg van het gebruik van schoonmaakmiddelen die zuren of schurende middelen bevatten
 • aantasting van oppervlakken met een andere afwerking dan verchroomde afwerking. De levensduur daarvan is afhankelijk van zorgvuldig en voorzichtig gebruik door de gebruiker
 • inefficiëntie van de producten van Carlo Nobili S.p.A., veroorzaakt door de waterkwaliteit (bv. kalk)
 • onjuist gebruik van het product
 • reparaties en onderhoud uitgevoerd op onjuiste wijze en zonder voorafgaande toestemming van het bedrijf
 • in elk ander geval van niet-naleving van de instructies voor het gebruik van de producten
 • glazen onderdelen zijn uitgesloten van de garantie

Voor een correcte installatie en om de esthetisch-functionele kenmerken van de producten te behouden, beveelt Carlo Nobili S.p.A. Rubinetterie aan om de instructies te volgen die met het product zijn meegeleverd.

Garantiebeperkingen

De garantie van Carlo Nobili S.p.A. Rubinetterie kan niet worden hernieuwd.

Deze garantie van Carlo Nobili S.p.A. Rubinetterie doet geen afbreuk aan de rechten van de koper met betrekking tot wetsbesluit nr. 206/2005 betreffende de garanties verschuldigd door de verkoper aan de consument. Verdere verantwoordelijkheden van welke aard en om welke reden dan ook zijn niet geldig, tenzij deze zijn vastgesteld door wetsbesluit nr. 206/2005.

Deze conventionele garantie, die boven op de garanties in de algemene verkoopvoorwaarden komt, is de enige die door Carlo Nobili S.p.A. Rubinetterie aan de koper wordt aangeboden en mag in geen geval worden gewijzigd of aangevuld door andere verklaringen of beloften door wie dan ook.